MOPS Dębica

Uprawnieni do otrzymania dodatku energetycznego

Uprawnieni do dodatków energetycznych:

Dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.