PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” ul. Matejki 7

Telefon:14 68216 15

www.facebook.com/zgrana.paka, e-mail: pwd@mops-debica.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 11-17

Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” ul. Kraszewskiego 90

Telefon;:14 683 34 90

www.facebook.com/zgrana.paka, e-mail: pwd@mops-debica.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 11-17

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” ul. Cmentarna 1

Telefon: 692785477

https://www.facebook.com/pwdzgranapaka/, e-mail: pwd@mops-debica.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 11-17

 

O Nas

Placówki Wsparcia Dziennego "Zgrana Paka" działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczęły swoją działalność  w 2007 (świetlica Matejki) i 2008roku (świetlica Kraszewskiego i Sienkiewicza). Pozyskane granty pozwoliły na przeprowadzenie remontów, wyposażenie pomieszczeń oraz zatrudnienie kadry. Środki pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135 j.t. z póź.zm.) Placówki przyjęły formę opiekuńczą tj. świetlic środowiskowych. Rozmieszczenie budynków pozwala na skorzystanie z oferty programowej dzieciom zamieszkałym na różnych osiedlach.

Cele i zadania

Celem działalności PWD „ZP” jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadania PWD „ZP” realizowane są poprzez podejmowanie szczegółowych działań, takich jak:

  1. Pomoc w nauce;
  2. Organizowanie czasu wolnego dzieci;
  3. Rozwijanie zainteresowań;
  4. Poprawa sprawności fizycznej;
  5. Rozwój umiejętności interpersonalnych;
  6. Współpraca z rodzicami dzieci i instytucjami ich wspierającymi;

 

Praca na świetlicach

Placówki pracują przez okres nie krótszy niż 11 miesięcy w roku kalendarzowym. Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 - 17.00. Do świetlic przyjmowane są dzieci w wieku 6-18 lat na wniosek: rodziców, samego dziecka za zgodą rodzica/ów lub opiekunów prawnych, szkoły, pracowników socjalnych, asystenta rodzin, kuratora. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIOWA -plik PDF.

Pomoc w nauce-  ma na celu kontrolę i weryfikację osiągnięć szkolnych poprzez wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy. Na świetlicach dzieci są pod stałą opieką Wychowawców, którzy służą pomocą w odrabianiu lekcji.

Organizacja czasu wolnego na świetlicach pozwala na rozwój zainteresowań przez udział w zajęciach tematycznych takich jak plastyczne, kulinarne, sportowe, nauki gry w bilard, komputerowe, taneczne, sportowe. Zajęcia sportowe są sposobem spędzania czasu wolnego aktywnie i z pewnością z pożytkiem dla zdrowia. Są one dopasowane do grupy i ich zainteresowań np. piłka nożna, siatkowa, badminton, ping pong lub zabawy z chustą klanza oraz wiele innych. W Placówkach Wychowawcy przykładają dużą wagę do organizacji imprez okolicznościowych takich jak: celebrowanie urodzin, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Wigilii itp. Ważnym elementem, są również wyjścia zorganizowane, gdzie dzieci mają okazję opuszczenia murów świetlicy i skorzystania z  basenu, lodowiska, a także poznania nowych ekspozycji muzealnych w Muzeum Regionalnym lub poznania pracy Strażaków  z Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zdrowej rywalizacji pomiędzy świetlicami często organizowane są zawody sportowe, festyny, pikniki, turnieje. W okresach wolnych od nauki dzieci mają możliwość skorzystania z wyjazdów jedno lub kilkudniowych.

Pomoc w kryzysach szkolnych; pozwalają na udział w zajęciach specjalistycznych mających na celu odreagowanie stanów emocjonalnych oraz nabycie nowych umiejętności w toku zajęć grupowych. Głównym zadaniem podczas tych spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.

Pomoc w kryzysach rówieśniczych pozwala na łagodzenie konfliktów i dochodzenie do kompromisów poprzez odpowiedni dobór zajęć tematycznych, organizację spotkań społecznościowych.                                                    

Pomoc w kryzysach osobistych dają możliwość Wychowankowi na indywidualną rozmowę z Wychowawcą podczas której opiekun podejmuje  działania zawsze kierując się dobrem dziecka. 

Wychowawcy systematycznie przeprowadzają pogadanki na temat kultury zachowań, zasad korzystania z urządzeń mechanicznych typu komputery, miksery, kuchenki, piekarniki itp. Edukują ich w zakresie bezpieczeństwa podczas zabaw w ramach organizacji wyjść zorganizowanych oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, wypoczynku letniego, oraz zajęć świetlicowych - poszanowania gier, zabawek świetlicowych i utrzymania porządku w świetlicy.

 

Druk do pobrania:

KARTA ZGOSZENIOWA Plik PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PWD

Jesteśmy na Facebooku- 

https://www.facebook.com/pwdzgranapaka/