KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY

MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY


Na spotkania do KIS zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, a w szczególności:

 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • Osoby uzależnione od alkoholu, (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego),
 • Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, (po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej),
 • Osoby chore psychicznie,
 • Osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 • Uchodźców realizujących indywidualny program integracji.

GŁÓWNYM CELEM KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JEST REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA UCZESTNIKOM WARSZTATÓW BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I POMOCY W OSOBISTYM ROZWOJU.


Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie m.in.:

 • spotkań grup wsparcia i grup samopomocowych,
 • kursów i szkoleń przekwalifikowujących zawodowo,
 • zajęć praktycznych: warsztatów, praktyk zawodowych,
 • zajęć dotyczących założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych.

DZIAŁANIA KLUBU UKIERUNKOWANE SĄ NA EDUKACJĘ PERSONALNĄ, ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ, UŁATWIAJĄCĄ OSIĄGNIĘCIE SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ POPRZEZ ZATRUDNIENIE.


Uczestnicy zajęć w trakcie trwania programu objęci są kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również mogą korzystać z porad:

 • psychologa,
 • doradcy zawodowego,
 • terapeuty ds. uzależnień
 • prawnika.

Prace społeczno użyteczne

Na mocy porozumienia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Dębickim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Pana Ryszarda Telegę, a Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Pana Pawła Wolickiego w mieście Dębica uruchomiono program prac społecznie użytecznych.

Podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Prace organizowane są dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Ogółem do prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia skierowanych zostało 7 kobiet. Wykonują one zadania związane z pomocą w usługach opiekuńczych.

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin.

W miesiącu kalendarzowym norma ta nie może przekroczyć 40 godzin czasu pracy.


 

Centrum Integracji Społecznej

http://www.cisdebica.pl/