KARTA DUŻEJ RODZINY - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od dnia 01-03-2021r. OBWIESZCZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 lutego 2020 r.w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2020r., poz. 176) obowiązuje odpłatność za wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  w dodatkowej formie w kwocie 9,21 zł/szt., oraz za duplikat w kwocie 9,78 zł/szt.

Zgodnie z  Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.)

Art. 13. ust. 1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

 2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje  o wydanie karty tradycyjnej.

 

Art. 12 ust. 2  W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

Wydanie duplikatu wynosi 10,12 zł.

Wpłaty proszę dokonywać na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy:

58 1240 4807 1111 0000 5536 3583

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454).

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej należy:

  1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany  z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może  w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.                  

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP/rok/2014/pozycja/430

  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/755

  •  Uchwała nr XLII/502/14 z dnia 22 maja 2014 r. Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn.”Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”.

http://debica-archiwum.pl/images/file/bip/2014_42_502.pdf

  • Regulamin:

Regulamin_Debicka__Karta_Rodziny_3_plus.doc rozmiar 60 kb