Wymagane dokumenty do otrzymania dodatku mieszkaniowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny przyjmowane  są
  codziennie w godzinach od 7:30  do 15:30 w Punkcie Pierwszego Kontaktu 

ul. Akademicka 12-  budynek MOPS

 Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno- rentowych, zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złozenia stosownego oświadczenia,
 • w przypadku najmu lub podnajmu  tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( kopia umowy najmu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika  że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,
 • studenci zaświadczenie z uczelni z uwzględnieniem wysokości stypendium,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu,
 • decyzję o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych,
 • fakturę za energię elektryczną- przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego,
 • właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń  oraz stan wyposażenia technicznego, znajdujących się zajmowanym lokalu.

 

Decyzję o dodatek mieszkaniowy należy odebrać osobiście lub  z upoważnieniem

w Punkcie Pierwszego Kontaktu- INFORMACJA MOPS,  

ul. Akademicka 12-  budynek MOPS

Pliki do pobrania