Aktywna Rodzina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt "Aktywna rodzina"

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica

realizuje projekt

  1. Aktywna rodzina

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Główny cel projektu:

Zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia rodziny dla członków 37 rodzin z terenu miasta Dębica poprzez pracę z rodziną i rozszerzenie oferty w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w mieście Dębica oraz zwiększenie liczby miejsc w ww. PWD o 15.

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 37 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, realizację specjalistycznego wsparcia edukacyjnego m.in. w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz kształtowania kompetencji społecznych   i kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. psychologiczną i prawną.

Termin realizacji projektu: od 01.02.2018 roku do 31.07.2019 roku 

Całkowita wartość projektu: 928 745,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 862 865,50 zł

www.mapadotacji.pl