500+ - akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

500+ - akty prawne 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407ze zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

 Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego   (Dz. U. z 2019 r. poz.1177)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1179)

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Od 1 lipca  2019 r. rodzice mają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ są przyjmowane:

  • od 1 lipca - tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia –  także drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym przy Dworcu PKP, ul. Głowackiego 30 lub listownie przesyłając na adres :

Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejAkademicka 12

                                                                                     39-200 Dębica                                                                                                                                   zdopiskiem „wniosek 500+”

warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

  • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • ePUAP
  • bankowości elektronicznej

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od  1 lipca do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021r. Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.