INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

 W dniu 21 lipca 2011 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie 21 osób powołanego Zarządzeniem Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Dębicy. Posiedzenie rozpoczął Zastępca Burmistrza Miasta Dębica Pan Mariusz Trojan. Prowadzącą spotkanie była Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Kędzior, która przedstawiła podstawowe przepisy prawne niezbędne do pracy Zespołu.

Powołano Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, którym została Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy Pani Stanisława Dentko, a na Zastępcę Przewodniczącego wybrano Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Panią Marzenę Socha.

W dniu 8 września 2011 roku odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Omówiona została sytuacja rodzin i osób zgłoszonych przez pracowników socjalnych do pomocy w Zespole Interdyscyplinarnym. Powołano grupy robocze.

Trzecie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego miało miejsce 9 grudnia 2011 roku. Zespół powołał grupy robocze na wnioski pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy i Komendy Powiatowej Policji.

Konsultant prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Agnieszka Gazda przedstawiła procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1245).

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Stanisława Dentko przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu od 15  września do 9 grudnia 2011 roku.

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS.  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z  DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU ZA OKRES

15.09.2011 DO 09.12.2011

 

 W opisywanym okresie do zespołu wpłynęło 19 zgłoszeń. Po sprawdzeniu przez pracowników socjalnych sytuacji rodzinnej powołano 6 grup roboczych, które spotkały się 9 razy. Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to:

 1. dwie sprawy przemoc wobec dzieci stosowana przez matki (zaniedbanie, demoralizacja),
 2. jedna sprawa przemoc wobec dziecka z powodu nadużywania alkoholu przez matkę, która jest prawdopodobnie bita przez męża,
 3.  jedna sprawa przemoc wobec osoby chorej psychicznie,
 4.  dwie sprawy przemoc domowa ze strony mężów.

W zespołach brali udział policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy oraz nauczyciele przedszkola. Udział w/w osób był bardzo ważny. Obraz problemów w rodzinie poszerzał się a to umożliwiało podejmowanie odpowiednich kroków.

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie. W trakcie naszych spotkań mogliśmy zapoznać się z procedurami poszczególnych instytucji. Myślę, że w przyszłości uda nam się wypracować taki sposób współdziałania aby szybciej ale w zgodzie z porządkiem prawnym rozwiązywać sytuacje gdzie występuje przemoc.  Widzimy też i wady. Spotykamy się w niektórych sytuacjach z bezradnością. Dotyczy to przede wszystkim spraw, gdzie przemoc jest stosowana wobec dzieci, zwłaszcza zaniedbanie, demoralizacja i brak właściwej opieki. Z doświadczenia grup roboczych wynika, że monitorujemy sytuację i czekamy co się wydarzy dalej. To, co w tych sytuacjach może zrobić zespół to napisać o wgląd w sytuację dziecka, zgłosić uzależnionego rodzica na leczenie.

Do tej pory nie doszło do spotkania z grupą roboczą sprawcy. Wynikało to z sytuacji rodzinnej – jedna osoba sama zgłosiła się na leczenie przymusowe a wobec drugiej toczy się prawdopodobnie postępowanie o znęcanie.

Porównując naszą pracę z innymi zespołami można stwierdzić, że pracujemy dobrze. Wypływa to z faktu, że na naszym terenie jest dostępność do takich placówek jak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Poradnia Odwykowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz przeszkolona kadra – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy, kuratorzy. Brakuje specjalistów do prowadzenia terapii rodzin oraz mieszkań na potrzeby osób, które z uwagi na przemoc muszą opuszczać dom a najczęściej są to najsłabsi członkowie rodziny czyli dzieci.

Kończąc sprawozdanie chciałam podziękować wszystkim członkom zespołu i grup roboczych z prace włożoną w pomoc osobom dotkniętym przemocą i stosującym przemoc czasami trudną i  niewdzięczną.

 

                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                                                                               Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                           Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                                                                mgr Stanisława Dentko

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO

                       MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO                      

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU.

Podstawa prawna:

W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodniczący Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2012 rok.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku do zespołu wpłynęły 52 Niebieskie Karty sporządzone przez Komendę Powiatową Policji (44) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (8).W 3 przypadkach nie podjęto działań w związku z brakiem zasadności. W 48 przypadkach powołano grupy robocze,  które spotkały się 165 razy. Na dzień 31.12.2012 roku 29 spraw zakończono z następujących powodów:  orzeczenie  wyroku  za przemoc, orzeczenie nadzorów kuratorskich, postępowania zostały umorzone w toku postępowania z powodu braku dowodów, objęcie wsparciem asystenta rodziny, przemoc ustała, sprawcy opuścili mieszkanie.

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to:

 1.  trzy sprawy-przemoc wobec dzieci stosowana przez rodziców (zaniedbanie, demoralizacja) – 9 grup roboczych
 2.   jedna sprawa-przemoc wobec osoby chorej psychicznie-1 grupa robocza-brak zasadności podejmowania działań
 3.  trzydzieści  spraw przemoc domowa ze strony mężów wobec żon i dzieci-109 grup roboczych,
 4.  jedna sprawa przemoc wobec osoby starszej  -3 grupy robocze
 5.  pięć spraw przemoc domowa ze strony dorosłych dzieci  wobec rodziców-12 grup roboczych
 6.  dwie sprawy przemoc domowa ze strony żon wobec mężów- 5 grup roboczych
 7.  jedna sprawa przemoc domowa ze strony rodzeństwa-3  grupy robocze

8)  pięć  spraw  przemoc  rodziców,  ich  partnerów wobec dorosłych dzieci 16 grup roboczych

W 13 przypadkach doszło do spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie z zespołem, a 48 razy miało miejsce spotkanie z ofiarami przemocy domowej. W jednej sprawie Zespół Interdyscyplinarny podjął decyzję o złożeniu wniosku do Prokuratury o wszczęciu postępowania w sprawie przemocy w rodzinie.

W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania:  

 1.  udzielanie informacji o formach pomocy udzielanych  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i placówkach,  instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy  w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia na terenie województwa podkarpackiego),
 2.  praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej i rzeczowej(pracownicy socjalni).                                                                               
 3.   monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych  i  policjantów  dzielnicowych,
 4.  skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomoc psychologiczna (porządkowanie emocji związanych z przemocą), porady prawne (pozwy o rozwód, alimenty, separację, wniosek o zakaz zbliżania, o prawnika z urzędu),
 5.    złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci,
 6.   złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 7.  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje sprawy osób uzależnionych,
 8.  Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do  Prokuratury  Rejonowej
 9.  współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin w których występuje przemoc  domowa,

W zespołach brali udział policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy oraz nauczyciele przedszkola, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapeuci uzależnień, pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej. Udział w/w osób był bardzo ważny. Obraz problemów w rodzinie poszerzał się a to umożliwiało podejmowanie odpowiednich kroków.                                                              

W omawianym okresie rozpatrywane było także 9 spraw z 2011 roku, gdzie powołano grupy robocze, które spotkały się 27 razy. Wszystkie sprawy zakończono  (3 rodziny objęto opieką asystenta rodzin, 3 sprawy zostały umorzone przez Policję w Dębicy, 1 sprawa wyrok za przemoc, 2 rodziny są objęte nadzorem kuratora).

    Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet:

 1. Szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się  i  wykluczających  się  wzajemnie.
 2.  Efektywność, gdyż do zespołu każdy z jej członków wnosi swoje umiejętności i doświadczenie, a także wiedzę na temat tego co się dzieje w danej rodzinie.
 3.   Pracując w zespole łatwiej stwierdzimy, czy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie. Nastawienie na odbiorcę czyli poznanie oczekiwań  i wyobrażeń osoby doznającej przemocy i sprawcy na temat ewentualnej zmiany  ich  sytuacji  domowej.
 4.  Kolejną zaletą jest kreatywność, gdyż praca zespołowa pozwala unikać sztampowych schematów działania, a wymiana informacji, konsultacje i dyskusje uruchamiają poszukiwanie nowych i bardziej twórczych  rozwiązań.
 5.  Każdy problem jest  inny i należy podchodzić do   niego w sposób indywidualny. Współdziałanie w pracy zespołowej zakłada, że każdy z członków grupy roboczej ma do spełnienia w nim określoną rolę. Grupy Robocze są także pewnego rodzaju środowiskiem edukacyjnym. Podnosimy swoje kompetencje w wymiarze interpersonalnym, funkcyjnym  i  organizacyjnym.
 6.  Zaletą jest także profilaktyka wypalenia zawodowego, gdyż zespół stanowi grupę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, odpowiedzialnością za innych ludzi, a czasem brakiem efektów pracy.
 7.  Kontakty z grup roboczych stanowią naturalną grupę wsparcia, pozwalają na przedyskutowanie sytuacji problemowych i dają możliwość odreagowania frustracji  i stresu.

W ramach § 4 pkt. 2 Uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Zespół Interdyscyplinarny w ramach działań profilaktycznych podjął  następujące  działania:

 1.  rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących  przemocy  w rodzinie (broszury, ulotki)
 2.  poradnictwo w indywidualnych przypadkach dla rodzin w których występują konflikty i trudne sytuacje życiowe prowadzone przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 3.  proponowano uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych przez Poradnię Specjalistyczną  Arka w Dębicy pod nazwą Szkoła Rodziców i Wychowawców osobom uwikłanym w przemoc domową, którym założono  Niebieskie  Karty.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w 2012 roku spotkał się cztery razy w następujących terminach: 8 marca, 22 czerwca, 5 października i 20 grudnia.

Tematy poruszane w trakcie posiedzeń to:

 •  sprawozdania Przewodniczącego z pracy zespołu,
 •  udzielenie pełnomocnictwa Przewodniczącemu przez członków zespołu do powoływania grup roboczych,
 •  przedstawianie aktualnych ofert szkoleniowych dla członków zespołu,
 •   ustalenia dotyczące przekazywania Niebieskich Kart przez instytucje i prowadzenia dokumentacji wymaganej  do prawidłowego funkcjonowania i pracy zespołu,
 • zapoznanie z procedurami postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie,
 • motywowanie do podejmowania działań profilaktycznych przez członków zespołu i  przedstawiania propozycji do realizacji  w miejscu pracy.

                 Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                 mgr Stanisława Dentko

 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ZA OKRES
OD 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

Podstawa prawna:

        W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy  z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodniczący Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2013 rok.

Od stycznia do grudnia 2013 roku do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 52 Niebieskie Karty. 15 Niebieskich Kart zostało sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,1 Niebieska Karta przez Zespół Opieki Zdrowotnej, 36 Niebieskich Kart sporządziła Komenda Powiatowa Policji. W chwili obecnej 28 Niebieskich Kart jest monitorowane przez pracowników socjalnych. W 2 przypadkach podęto decyzję o braku zasadności podejmowania działań. W okresie od stycznia do grudnia 25 spraw zakończono, gdyż przemoc ustała, sprawcy zostali skierowani do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawcy wyprowadzili się z mieszkania, w 4 przypadkach zapadły wyroki w zawieszeniu za przemoc, członkowie rodziny uczestniczyli w terapii rodzinnej, korzystali z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego przez psychoterapeutę, terapeutów uzależnień.

Grupy robocze spotkały się 158 razy.

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to:

 1.  jedna sprawa - przemoc wobec dzieci ze strony rodziców- 1 grupa robocza,
 2.  jedna sprawa - przemoc wobec matki ze strony syna chorego psychicznie - 4 grupy robocze,
 3.  dwie sprawy - przemoc wobec dorosłych dzieci ze strony rodziców - 8 grup roboczych,
 4. trzydzieści pięć spraw - przemoc domowa ze strony mężów wobec żon i dzieci - 115 grup roboczych,
 5.  dwie sprawy – przemoc domowa ze strony żon wobec mężów i dzieci - 6 grup roboczych,
 6. dwie sprawy - przemoc wobec konkubin ze strony konkubentów  - 9 grup roboczych,
 7.  siedem spraw - przemoc wobec rodziców ze strony dorosłych dzieci - 15 grup roboczych.

W omawianym okresie rozpatrywane było także 20 Niebieskich Kart z 2012 roku (14 Niebieskich Kart sporządzonych przez Komendę Powiatową Policji i 6 Niebieskich Kart sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Grupy robocze spotkały się 50 razy.

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to:

 • 2 sprawy - przemoc wobec dorosłych dzieci ze strony rodziców - 4 grupy robocze.
 • 1 sprawa - przemoc wobec małoletnich dzieci ze strony matki - 3 grupy robocze.
 • 16 spraw - przemoc wobec żon ze strony mężów - 38 grup roboczych.
 • 1 sprawa - przemoc wobec matki ze strony dorosłego syna-5 grup roboczych.

 17 spraw zakończono, a 3 sprawy nadal pozostają w realizacji  grup roboczych.

W 50 przypadkach doszło do spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie z zespołem, a we wszystkich przypadkach miało miejsce spotkanie z ofiarami przemocy domowej.

W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania:  

 1. udzielanie informacji o formach pomocy udzielanych  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i placówkach,  instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy  w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia na terenie województwa podkarpackiego), 
 2. praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej i rzeczowej(pracownicy socjalni).                                                                               
 3. monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych,  policjantów  dzielnicowych, asystentów rodzin,
 4.  skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomoc psychologiczna (porządkowanie emocji związanych z przemocą),poradnictwo specjalistyczne udzielane przez terapeutów uzależnień, porady prawne (pozwy o rozwód, alimenty, separację, wniosek o zakaz zbliżania,  o prawnika z urzędu),
 5. złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci,
 6. złożenie wniosku do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
 7. złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin w których występuje przemoc  domowa,

W zespołach brali udział policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pedagodzy oraz nauczyciele, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapeuci uzależnień, pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej. Udział w/w osób był bardzo ważny. Obraz problemów w rodzinie poszerzał się a to umożliwiało podejmowanie odpowiednich kroków.               

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność  ma  wiele  zalet:

 • Szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się  i  wykluczających  się  wzajemnie.
 •  Efektywność, gdyż do zespołu każdy z jej członków wnosi swoje umiejętności i doświadczenie, a także wiedzę na temat tego co się dzieje w danej rodzinie.
 • Pracując w zespole łatwiej stwierdzimy, czy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie. Nastawienie na odbiorcę czyli poznanie oczekiwań  i wyobrażeń osoby doznającej przemocy i sprawcy na temat ewentualnej zmiany  ich  sytuacji  domowej.
 • Kolejną zaletą jest kreatywność, gdyż praca zespołowa pozwala unikać sztampowych schematów działania, a wymiana informacji, konsultacje i dyskusje uruchamiają poszukiwanie nowych i bardziej twórczych  rozwiązań.
 • Każdy problem jest  inny i należy podchodzić do niego w sposób indywidualny.                    

Współdziałanie w pracy zespołowej zakłada, że każdy z członków grupy roboczej ma do spełnienia w nim określoną rolę. Grupy Robocze są także pewnego rodzaju środowiskiem edukacyjnym. Podnosimy swoje kompetencje w wymiarze interpersonalnym, funkcyjnym  i  organizacyjnym.

 • Zaletą jest także profilaktyka wypalenia zawodowego, gdyż zespół stanowi grupę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, odpowiedzialnością za innych ludzi, a czasem brakiem efektów pracy.
 • Kontakty z grup roboczych stanowią naturalną grupę wsparcia, pozwalają na przedyskutowanie sytuacji problemowych i dają możliwość odreagowania frustracji i stresu.

W ramach § 4 pkt. 2 Uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej  w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Zespół Interdyscyplinarny w ramach działań profilaktycznych podjął  następujące  działania:

 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie (broszury,ulotki),
 • poradnictwo w indywidualnych przypadkach dla rodzin w których występują konflikty i trudne sytuacje życiowe prowadzone przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • proponowano uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych przez Poradnię Specjalistyczną    Arka w Dębicy pod nazwą Szkoła dla Rodziców osobom uwikłanym w przemoc domową, którym założono Niebieską Kartę. Pracownicy socjalni z MOPS i asystenci rodzinni informowali rodziny o tej formie pomocy i motywowali do uczestnictwa,
 • zorganizowanie zajęć superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz członków grup roboczych. Superwizja dotyczyła pracy z osobami doświadczającymi przemocy,

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Ad Astram realizował projekt w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” pn. „Kocham życie, a nie bicie” od     VII-XII 2013 r.

Był to program wsparcia 15 rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Obejmował on:               

 • Zorganizowanie terapii grupowej - dla 11 rodzin od VIII-XII
 • Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla 15 uczestników projektu,
 • Prowadzenie grupy wsparcia - dla 10 rodzin,
 • Przygotowanie ulotek promocyjno – informacyjnych o procedurze Niebieska Karta, zasadach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, informacje gdzie szukać pomocy.

W dniu 28.IX.13 roku w Domu Kultury Śnieżka została zorganizowana plenerowa impreza - piknik dla rodzin o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym promującym życie codzienne bez przemocy. Impreza skierowana była do mieszkańców Dębicy w każdym wieku. Jej celem było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie, profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie, integracja środowiskowa i międzypokoleniowa. Podczas pikniku przedstawiono formy aktywnego spędzania czasu. Podczas trwania pikniku dyżury pełnili  specjaliści - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, prawnik, pedagog, pracownicy socjalni, asystenci rodzin,  policjanci z rewiru dzielnicowych.

25 października  2013 roku odbyła się konferencja w ramach projektu pn. W pracy przeciw przemocy II, który był dofinansowany z budżetu województwa Podkarpackiego-Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji  pracowników służby zdrowia, oświaty, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i policji specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego.

Miejski Zespól Interdyscyplinarny w 2013 roku spotkał się  cztery razy w następujących terminach: 26 marzec, 27 czerwiec, 20 wrzesień, 17 grudzień.

Tematy poruszane w trakcie posiedzeń to:

 • sprawozdania Przewodniczącego z pracy zespołu,
 •  rezygnacja i wybór nowego Przewodniczącego zespołu,
 • przedstawianie aktualnych ofert szkoleniowych dla członków  zespołu,
 • zapoznanie się z aktualnymi procedurami postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych                   z przemocą w rodzinie,
 • motywowanie do podejmowania działań profilaktycznych przez członków zespołu i przedstawiania propozycji do realizacji w miejscu pracy.

Podczas prac zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie miasta Dębica. Spotkania zespołu mają na celu:

 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 •  Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (organizowanie pogadanek, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci Dębickich szkół).
 •  Pozyskiwanie partnerów do współpracy w ramach akcji informacyjnych,
 • Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych  realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w ramach projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom, osobom dorosłym, w tym również osobom starszym będącym ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie pozostającymi w środowisku zamieszkania (podejmowanie interwencji kryzysowej, realizowanie procedury „Niebieskie Karty”).

 Przewodniczący

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

mgr Marzena Socha

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Podstawa prawna:

        W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodniczący Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2014 rok.

            Od stycznia do grudnia 2014 roku do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 81 Niebieskich Kart. 14 Niebieskich Kart zostało sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,1Niebieska Karta przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 63 Niebieskie Karty sporządziła Komenda Powiatowa Policji, 3 Niebieskie Karty sporządziła Oświata. W omawianym okresie rozpatrywane było także 23 Niebieskie Karty z 2013 roku (15 Niebieskich Kart sporządzonych przez Komendę Powiatową Policji i 7 Niebieskich Kart sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 Niebieska Karta sporządzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej).

 W chwili obecnej 34 Niebieskie Karty ( 2014r.) i 2 Niebieskie Karty (2013r.) jest monitorowane przez pracowników socjalnych. W 4 przypadkach podęto decyzję o braku zasadności podejmowania działań. W okresie od stycznia do grudnia 64 sprawy zakończono, gdyż przemoc ustała, sprawcy zostali skierowani do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawcy wyprowadzili się z mieszkania, zapadły wyroki w zawieszeniu za przemoc, członkowie rodziny uczestniczyli w terapii rodzinnej, korzystali z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego przez psychoterapeutę, terapeutów uzależnień, rodziny zostały objęte opieką asystentów rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy lub  nadzorem kuratorów z Sądu Rejonowego w Dębicy.

W 2 przypadkach podjęto decyzję o złożeniu przez Zespół Interdyscyplinarny wniosku do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania w związku z przemocą w rodzinie.  W 2 przypadkach osoby zostały umieszczone w hostelu  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Grupy robocze spotkały się 281 razy.

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to:

 • sześć spraw - przemoc wobec dzieci ze strony rodziców- 12 grup roboczych,
 • jedna sprawa - przemoc wobec dzieci ze strony partnera matki-2 grupy robocze,
 • trzy sprawy - przemoc wobec dorosłych dzieci ze strony rodziców - 6 grup roboczych,
 • sześćdziesiąt osiem spraw - przemoc domowa ze strony mężów wobec żon i dzieci - 193 grupy robocze,
 • jedna sprawa – przemoc domowa ze strony żon wobec mężów i dzieci – 3 grupy robocze,
 • cztery sprawy - przemoc wobec konkubin ze strony konkubentów - 11 grup roboczych,
 • czternaście spraw - przemoc wobec rodziców ze strony dorosłych dzieci - 39 grup roboczych,
 • dwie sprawy - przemoc wobec rodziców ze strony małoletnich dzieci - 6 grup roboczych,
 • trzy sprawy - przemoc wobec rodzeństwa - 5 grup roboczych,
 • jedna sprawa- przemoc wobec synowej i jej dzieci ze strony teścia – 2 grupy robocze,
 • jedna sprawa-przemoc wobec matki ze strony syna chorego psychicznego-2 grupy robocze.

W 64 przypadkach doszło do spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie z grupą roboczą, a we wszystkich przypadkach miało miejsce spotkanie z ofiarami przemocy domowej.

W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania:  

 • udzielanie informacji o formach pomocy udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i placówkach,  instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia na terenie województwa podkarpackiego),
 • kierowanie sprawców przemocy i osoby uzależnione na zajęcia korekcyjno-edukacyjne do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy,
 • praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej i rzeczowej (pracownicy socjalni).                                                                            
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych, policjantów  dzielnicowych, asystentów rodzin,
 • skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomoc psychologiczna (porządkowanie emocji związanych z przemocą),poradnictwo specjalistyczne udzielane przez terapeutów uzależnień, porady prawne (pozwy o rozwód, alimenty, separację, wniosek o zakaz zbliżania, o prawnika z urzędu),
 • złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci,
 • złożenie wniosku do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
 • złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin w których występuje przemoc domowa,

W grupach roboczych brali udział policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pedagodzy oraz nauczyciele, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapeuci uzależnień, pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej. Udział w/w osób był bardzo ważny. Obraz problemów w rodzinie poszerzał się a to umożliwiało podejmowanie odpowiednich kroków.               

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność  ma  wiele  zalet:

 • Szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się  i  wykluczających  się 
 • Efektywność, gdyż do zespołu każdy z jej członków wnosi swoje umiejętności i doświadczenie, a także wiedzę na temat tego co się dzieje w danej rodzinie.
 • Pracując w zespole łatwiej stwierdzimy, czy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie. Nastawienie na odbiorcę czyli poznanie oczekiwań i wyobrażeń osoby doznającej przemocy i sprawcy na temat ewentualnej zmiany  ich  sytuacji 
 • Kolejną zaletą jest kreatywność, gdyż praca zespołowa pozwala unikać sztampowych schematów działania, a wymiana informacji, konsultacje i dyskusje uruchamiają poszukiwanie nowych i bardziej twórczych rozwiązań.
 • Każdy problem jest inny i należy podchodzić do niego  w sposób indywidualny.                    

Współdziałanie w pracy zespołowej zakłada, że każdy z członków grupy roboczej ma do spełnienia w nim określoną rolę. Grupy Robocze są także pewnego rodzaju środowiskiem edukacyjnym. Podnosimy swoje kompetencje w wymiarze interpersonalnym, funkcyjnym  i  organizacyjnym.

 • Zaletą jest także profilaktyka wypalenia zawodowego, gdyż zespół stanowi grupę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, odpowiedzialnością za innych ludzi, a czasem brakiem efektów pracy.
 • Kontakty z grup roboczych stanowią naturalną grupę wsparcia, pozwalają na przedyskutowanie sytuacji problemowych i dają możliwość odreagowania frustracji i stresu.

W ramach § 4 pkt. 2 Uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Zespół Interdyscyplinarny w ramach działań profilaktycznych podjął  następujące  działania:

 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących przemocy   w   rodzinie   (broszury, ulotki),
 • poradnictwo w indywidualnych przypadkach dla rodzin w których występują konflikty i trudne sytuacje życiowe prowadzone przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • proponowano uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych przez Poradnię Specjalistyczną    Arka  w Dębicy pod nazwą Szkoła dla Rodziców osobom uwikłanym w przemoc domową, którym założono Niebieską Kartę. Pracownicy socjalni i asystenci rodzinni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy informowali rodziny o tej formie pomocy i motywowali do uczestnictwa,
 • zorganizowanie zajęć superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy oraz członków grup roboczych. Superwizja dotyczyła pracy z osobami doświadczającymi przemocy,
 • W dniu 16 czerwca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się spotkanie informacyjno- szkoleniowe dotyczące procedury „Niebieska Karta” oraz spraw związanych z przemocą domową. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele każdego z zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta Dębica.
 • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbywały się spotkania ( 22.01 i 11.06.2014r.) podczas których zostały opracowane procedury postępowania na rzecz pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowywał w/w procedury we współpracy z Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Zespołem Interdyscyplinarnym i Prokuraturą Rejonową. Procedury są w trakcie realizowania przez wyżej wymienione instytucje.

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Ad Astram realizował projekt w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” pn. „Kocham życie, a nie bicie II” od  VII-XII 2014 r.

Był to program wsparcia 15 rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Obejmował on:               

 • Zorganizowanie terapii grupowej - dla 11 rodzin od VIII-XII
 • Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla   15   uczestników   projektu,
 • Prowadzenie grupy wsparcia - dla 10 rodzin,
 • Przygotowanie ulotek promocyjno – informacyjnych o procedurze Niebieska Karta, zasadach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, informacje gdzie szukać pomocy.

W dniu 27.IX14 r. w Muszli Koncertowej na Osiedlu Igloopol przy Centrum Integracji Społecznej  została zorganizowana plenerowa impreza - piknik dla rodzin o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym promującym życie codzienne bez przemocy. Impreza skierowana była do mieszkańców Dębicy w każdym wieku. Jej celem było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz profilaktyka zjawiska przemocy w rodzinie, integracja środowiskowa i międzypokoleniowa. Podczas pikniku przedstawiono formy aktywnego spędzania czasu. Podczas trwania pikniku dyżury pełnili  specjaliści - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, prawnik, pedagog, pracownicy socjalni, asystenci rodzin,  policjanci z rewiru dzielnicowych.

Miejski Zespól Interdyscyplinarny w 2014 roku spotkał się  cztery razy w następujących terminach: 31 marzec,  26 czerwiec, 29 wrzesień, 30 grudzień.

Tematy poruszane w trakcie posiedzeń to:

 • sprawozdania Przewodniczącego z pracy zespołu,
 • rezygnacja i wybór nowego Przewodniczącego zespołu,
 • przedstawianie aktualnych ofert szkoleniowych dla członków zespołu,
 • zapoznanie się z aktualnymi procedurami postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych          z przemocą w rodzinie,
 • motywowanie do podejmowania działań profilaktycznych przez członków zespołu i przedstawiania propozycji do realizacji w miejscu pracy.

Podczas prac zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie miasta Dębica.

Spotkania zespołu mają na celu:

 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (organizowanie pogadanek, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z Dębickich szkół).
 • Pozyskiwanie partnerów do współpracy w ramach akcji informacyjnych,
 • Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w ramach projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom, osobom dorosłym, w tym również osobom starszym będącym ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie pozostającymi w środowisku zamieszkania (podejmowanie interwencji kryzysowej, realizowanie procedury „Niebieskie Karty”).

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                             Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                                                    mgr Marzena Socha

 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

Podstawa prawna:

        W oparciu o uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Przewodniczący Miejskiego Zespołu przedstawia sprawozdanie z pracy Zespołu za 2015 rok.

Od stycznia do grudnia 2015 roku do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 76 Niebieskich Kart.  14 Niebieskich Kart zostało sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,5 Niebieskich Kart zostało sporządzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 56 Niebieskich Kart sporządziła Komenda Powiatowa Policji, 1 Niebieską Kartę sporządziła Oświata. W omawianym okresie rozpatrywane było także 34 Niebieskie Karty z 2014 roku (24 Niebieskie Karty sporządzone przez Komendę Powiatową Policji i 7 Niebieskich Kart sporządzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 Niebieska Karta sporządzona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej,2 Niebieskie Karty sporządzone przez Oświatę).

 W chwili obecnej 41 Niebieskich Kart (2015 r.) i 1 Niebieska Karta (2014 r.) jest monitorowane przez pracownika socjalnego. W 2 przypadkach podęto decyzję o braku zasadności podejmowania działań. W okresie od stycznia do grudnia  66 spraw zakończono, gdyż przemoc ustała, sprawcy zostali skierowani do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawcy wyprowadzili się z mieszkania, zapadły wyroki w zawieszeniu za przemoc, członkowie rodziny uczestniczyli w terapii rodzinnej, korzystali z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego przez psychoterapeutę, terapeutów uzależnień, rodziny zostały objęte opieką asystentów rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy lub  nadzorem kuratorów z Sądu Rejonowego w Dębicy, sprawcy przemocy uczestniczyli w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych.

W 3 przypadkach podjęto decyzję o złożeniu przez Zespół Interdyscyplinarny wniosku do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania w związku z przemocą w rodzinie.  W 2 przypadkach matki z dziećmi zostały umieszczone w hostelu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 1 Niebieską Kartę przesłano do GOPS Dębica, gdyż rodzina zmieniła miejsce zamieszkania, a przemoc nie ustała.

W grupach roboczych, które spotkały się 252 razy, brali udział policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pedagodzy oraz nauczyciele, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapeuci uzależnień, pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej. Udział w/w osób był bardzo ważny. Obraz problemów w rodzinie poszerzał się a to umożliwiało podejmowanie odpowiednich kroków.           

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to:

 • pięć spraw - przemoc wobec małoletnich dzieci ze strony rodziców- 9 grup roboczych,
 • pięć spraw - przemoc wobec dorosłych dzieci ze strony rodziców - 16 grup roboczych,
 • sześćdziesiąt trzy sprawy - przemoc domowa ze strony mężów wobec żon i dzieci - 160 grup roboczych,
 • dwie sprawy – przemoc domowa ze strony żon wobec mężów i dzieci – 8 grup roboczych,
 • pięć spraw - przemoc wobec konkubin ze strony konkubentów - 8 grup roboczych,
 • dwadzieścia cztery sprawy - przemoc wobec rodziców ze strony dorosłych dzieci - 43 grupy robocze,
 • jedna spraw - przemoc wobec matki ze strony małoletniego dziecka - 1 grupa robocza,
 • pięć spraw - przemoc wobec rodzeństwa - 7 grup roboczych,

W 74 przypadkach doszło do spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie z grupą roboczą, a we wszystkich przypadkach miało miejsce spotkanie z ofiarami przemocy domowej.

W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania:  

 • udzielanie informacji o formach pomocy udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i placówkach,  instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Dębicy, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia na terenie województwa podkarpackiego),
 • kierowanie sprawców przemocy i osoby uzależnione na zajęcia korekcyjno-edukacyjne do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy,
 • praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej i rzeczowej (pracownicy socjalni).
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych, policjantów  dzielnicowych, asystentów rodzin,
 • skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomoc psychologiczna (porządkowanie emocji związanych z przemocą), poradnictwo specjalistyczne udzielane przez terapeutów uzależnień, porady prawne (pozwy o rozwód, alimenty, separację, wniosek o zakaz zbliżania, o prawnika z urzędu),
 • złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci,
 • złożenie wniosku do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
 • złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin w których występuje przemoc

Z przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność  ma  wiele  zalet:

 • Szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się  i  wykluczających  się 
 • Efektywność, gdyż do zespołu każdy z jej członków wnosi swoje umiejętności i doświadczenie, a także wiedzę na temat tego, co się dzieje w danej rodzinie.
 • Pracując w zespole łatwiej stwierdzimy, czy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie. Nastawienie na odbiorcę czyli poznanie oczekiwań i wyobrażeń osoby doznającej przemocy i sprawcy na temat ewentualnej zmiany  ich  sytuacji 
 • Kolejną zaletą jest kreatywność, gdyż praca zespołowa pozwala unikać sztampowych schematów działania, a wymiana informacji, konsultacje i dyskusje uruchamiają poszukiwanie nowych i bardziej twórczych rozwiązań.
 • Każdy problem jest inny i należy podchodzić do niego  w sposób indywidualny.                    

Współdziałanie w pracy zespołowej zakłada, że każdy z członków grupy roboczej ma do spełnienia w nim określoną rolę. Grupy Robocze są także pewnego rodzaju środowiskiem edukacyjnym. Podnosimy swoje kompetencje w wymiarze interpersonalnym, funkcyjnym  i  organizacyjnym.

 • Zaletą jest także profilaktyka wypalenia zawodowego, gdyż zespół stanowi grupę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, odpowiedzialnością za innych ludzi, a czasem brakiem efektów pracy.
 • Kontakty z grupą roboczą stanowią naturalną grupę wsparcia, pozwalają na przedyskutowanie sytuacji problemowych i dają możliwość odreagowania frustracji i stresu.

W ramach § 4 pkt. 2 Uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Zespół Interdyscyplinarny w ramach działań profilaktycznych podjął  następujące  działania:

 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących przemocy   w   rodzinie   (broszury,   ulotki,   plakaty),
 • prowadzenie tablic informacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • poradnictwo w indywidualnych przypadkach dla rodzin w których występują konflikty i trudne sytuacje życiowe prowadzone przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • mediacje rodzinne, konsultacje rodzicielskie, rozmowy rodzinne,
 • proponowano uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych przez Poradnię Specjalistyczną Arka w Dębicy pod nazwą Szkoła dla Rodziców osobom uwikłanym w przemoc domową, którym  założono Niebieską Kartę.  Pracownicy socjalni i asystenci  rodzinni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy informowali rodziny  o   tej formie  pomocy i motywowali do uczestnictwa,
 • zorganizowanie zajęć superwizyjnych dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz członków grup roboczych. Superwizja dotyczyła pracy z osobami  doświadczającymi 

Miejski Zespól Interdyscyplinarny w 2015 roku spotkał się cztery razy w następujących terminach: 30 marzec, 29 czerwiec, 30 wrzesień, 18 grudzień.

Tematy poruszane w trakcie posiedzeń to:

 • sprawozdania Przewodniczącego z pracy zespołu,
 • przedstawianie aktualnych ofert szkoleniowych dla członków zespołu,
 • zapoznanie się z aktualnymi procedurami postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie,
 • motywowanie do podejmowania działań profilaktycznych przez członków zespołu i przedstawiania propozycji do realizacji w miejscu pracy.

Podczas prac zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie miasta Dębica.

Spotkania zespołu mają na celu:

 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (organizowanie pogadanek, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z Dębickich szkół).
 • Pozyskiwanie partnerów do współpracy w ramach akcji informacyjnych,
 • Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w ramach projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom, osobom dorosłym, w tym również osobom starszym będącym ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie pozostającymi w środowisku zamieszkania (podejmowanie interwencji kryzysowej, realizowanie procedury „Niebieskie Karty”).

W ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica na lata 2011-2015 zrealizowano następujące działania:

 1. W 2015 roku zostały przeprowadzone pogłębione badania socjologiczne w zakresie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica w ramach projektu „Razem przeciw przemocy”. Opracowany raport z badań ankietowych wykazał, że zjawisko przemocy w mieście Dębica i powiecie dębickim stanowi poważny problem społeczny. Zasięg badań obejmował zarówno środowiska zagrożone i dotknięte zjawiskiem przemocy, dorosłych mieszkańców powiatu dębickiego jak i specjalistów zajmujących się wsparciem rodzin i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Głównym założeniem projektu była diagnoza zjawiska przemocy domowej oraz zdefiniowanie potencjału (instytucjonalnego i obywatelskiego) i zasobów umożliwiających przeciwdziałanie  zjawisku  przemocy  w  rodzinie.

Wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 200 respondentów, podzielonych na cztery grupy, tj. ofiary i sprawcy przemocy objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, mieszkańcy powiatu dębickiego oraz specjaliści zatrudnieni w instytucjach i podmiotach odpowiedzialnych za wspieranie rodzin i przeciwdziałanie przemocy, nie napawają optymizmem:

Spośród respondentów badań zdecydowana większość zetknęła się z zachowaniami agresywnymi i różnego rodzaju przemocą. Najczęściej miejscem, w który respondenci zetknęli się z przemocą po raz pierwszy, był dom rodzinny. Dotyczy to głównie sprawców  i ofiar przemocy. Badania potwierdziły, że ofiarami przemocy rodzinnej są najczęściej dzieci i kobiety Powodem zachowań agresywnych są w opinii respondentów najczęściej nałogi, przede wszystkim alkoholizm, ale także zła sytuacja zawodowa i materialna rodzin oraz brak miłości najbliższych. Większość badanych osób podkreślała, że konsekwencjami doświadczania przemocy w środowisku rodzinnym są zaburzenia osobowości, bezradność życiowa, problemy w środowisku pracowniczym  i trudności w budowaniu dojrzałych relacji   z najbliższymi.

Wysoki odsetek ofiar akceptuje swoją sytuację życiową  z powodów, które obiektywnie nie powinny mieć decydującego znaczenia. Ofiary przemocy podkreślają, że czynnikami ograniczającymi „ujawnianie” problemu przemocy rodzinnej są nadal wstyd przed otoczeniem, brak wsparcia najbliższych, ale przede wszystkim strach przed sprawcą i konsekwencjami podjęcia zdecydowanych działań. Opinie te, są nieco zaskakujące zwłaszcza, że respondenci mają świadomość i wiedzę na temat form wsparcia rodzin i zakresu działania instytucji, które przeciwdziałają przemocy. Dodatkowo warto podkreślić, że większość respondentów wysoko ocenia jakość pracy i zakres świadczonych przez te instytucje usług. Warto podkreślić,że uzyskane opinie umożliwiły zbadanie zjawiska przemocy rodzinnej w obszarach istotnych zarówno dla ofiar i sprawców przemocy, jak również specjalistów odpowiedzialnych za działania profilaktyczne i szeroko rozumiane wspieranie rodziny. Wyniki badań potwierdziły ogólnokrajowe tendencje, opisywane wielokrotnie w literaturze przedmiotu oraz zaobserwowane przez badaczy tego problemu. Jednocześnie stanowią kierunek działań dla Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2016-2020.

Czynnikami, które mogą ograniczyć zjawisko przemocy w rodzinie są przede wszystkim:                     

 - rzetelna informacja o zjawisku przemocy (jego przyczynach i konsekwencjach) wśród mieszkańców Dębicy, w tym młodzieży,

- przełamywanie społecznych stereotypów przyzwalających na zachowania przemocowe,

-  poprawa skuteczności działania instytucji publicznych,

- indywidualizacja rodzaju proponowanej pomocy do specyfiki problemu,

- rozwój nowych form pracy środowiskowej i terapeutycznej, mediacji rodzinnej (szczególnie terapii uzależnień, szkoły dla rodziców),

- poprawa sytuacji zawodowej i materialnej dębickich rodzin. Wyniki badań zostały wykorzystane przy opracowywaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 1. W ramach działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w 2015 r. na terenie miasta Dębica Poradnia Specjalistyczna Arka   i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zorganizowały zajęcia warsztatowych dla dorosłych (rodziców i wychowawców) uwikłanych w przemoc domową pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Warsztaty ukończyło 14 osób. Zajęcia te służą podwyższaniu umiejętności wychowawczych. Podczas 11 spotkań uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi metodami i oddziaływaniami, które służą rozwojowi dziecka i poprawie relacji między dzieckiem, a dorosłymi. W trakcie zajęć omawiane były ważne tematy m.in. sposoby wyrażania akceptacji, wyznaczanie granic w relacjach z dzieckiem, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie problemów metodą bez porażek.

III. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przeprowadziła spotkanie wychowawcze oraz informacyjno - edukacyjne wśród młodzieży szkół średnich w zakresie profilaktyki zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. W spotkaniach uczestniczyło 300 osób.

 1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w szkoleniach dla zespołów interdyscyplinarnych. 7 osób - przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia Pomocy Społecznej Ad Astram uczestniczyli w bezpłatnym 3-dniowym szkoleniu dla członków zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Szkolenie organizowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 2 członków zespołu brało udział w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wzmocnienie pozycji Pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym”. Szkolenie organizowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

31.12.2015r. zakończono realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica na lata 2011-2015. Cele programu zostały zrealizowane a zdobyte doświadczenia pozwoliły w kolejnych latach na jeszcze skuteczniejsze i profesjonalne wspieranie dębickich rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                             Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                              Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

                                                                              mgr Marzena Socha

 

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 do 16.12.2016 roku.

Plik do pobrania:

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok

 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Plik do pobrania:

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok