Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mops-debica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-02-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-30. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje dotyczące możliwości składania wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak zapewnienia dostępnośco cyfrowej  i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gawlik, adres poczty elektronicznej katarzyna.gawlik@mops-debica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 455 118 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39 - 200 Dębica, ul. Akademicka 12

Do budynku prowadzi wejście główne od ul Akademickiej 12. Przed budynkiem znajduje się miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.

Informacja znajduje się w holu, tuż za głównym wejściem. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia na korytarz.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada windy, nie ma żadnych schodów uniemożliwiających wejście do budynku dla osoby niepełnosprawnej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Jednostka Organizacyjna       (nazwa, siedziba) Dostępność architektoniczna dla potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                              /podjazdy, windy, miejsca parkingowe/ Dostępność stron internetowych                                                        (czy informacje są publikowane zgodnie ze standardem WCAG 2.1,                                                                            oraz czy jest na stronie zamieszczona                                 Deklaracja dostępności) Uwagi
Podjazd dostosowany dla osob niepełnosprawnych (tak/nie) Winda                                                    (tak/nie) Toaleta dostosowana dla osob niepełnosprawnych (tak/nie) Oznaczenia poziome /pionowe w  budynkach, na parkingach, (koperty)                                               (tak/nie) Inne rozwiazania dla osob niepełnosprawnych                                        (opisać jakie)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12 nie nie tak budynek posiada tablicę z nazwą, oznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepelnosprawnych na parkingu przy budynku punkt informacyjny przy wejściu Strona : http://www.mops-debica.pl/ zgodna z deklaracją WCAG 2.1. Strona http://mops-debica.ires.pl/ częciowo zgodna z deklaracją WCAG 2.1. Na obu stronach znajdują się deklaracje dostępności  wejście do budynku z poziomu chodnika 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Ratuszowa 6 nie nie tak budynek posiada tablicę z nazwą dzwonek Wejście do budynku znajduje się w poziomie ulicy i nie posiada żadnych fizycznych barier
Dom Dziennego Pobytu, ul. Mościckiego 26 tak tak tak budynek posiada tablicę z nazwą dzwonek Dwa wejścia do budynku znajdują się w poziomie ulicy. Posiadają bariery w postaci schodów, dlatego budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych pozwalającą na wejście z zewnątrz bezpośrednio do do windy i dostanie się na określone piętro. 
Dom Dziennego Pobytu Senior + "Dom Seniora", ul. Rzeszowska 15 nie tak tak budynek posiada tablicę z nazwą dzwonek Budynek posiada dwa wejścia : jedno znajduje się w poziomie- od strony szkoły muzycznej, a drugie wejście po schodach z poręczą od ulicy Rzeszowskiej. Budynek posiada bariery w postaci schodów, dlatego jest wyposażony w windę. 
Świetlica środowiskowa, Ul. Matejki 7 nie nie nie budynek posiada tablicę z nazwą dzwonek  Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Krakowskiej, ale posiada schody. Możliwość alternatywnego wejścia z poziomu chodnika od ulicy Leśnej bezpośrednio do dużej sali świetlicy. Lokal świetlicy wynajmowany jest od Administracji Domów Mieszkalnych
Świetlica środowiskowa, Ul. Kraszewskiego 90 tak nie tak budynek posiada tablicę z nazwą dzwonek Wejście do budynku znajduje się w poziomie ulicy i nie posiada żadnych fizycznych barier. Lokal wynajmowany od MPEC Dębica
Świetlica środowiskowa, Ul. Cmentarna 1 nie nie nie budynek posiada tablicę z nazwą - lokal wynajmowany w budynku byłego MG nr 1 w Dębicy na parterze

 

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. W budynku znajduje sie i jest dostępna przenosna  pętla indukcyjna.
  3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Zapewniiona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniejw sposób wizualny lub głosowy – tablice informacyjne, dziennik podawczy, punkt informacyjny tuż przy wejściu do budynku.
  5. Zapewniona  jest na stronie internetowej informacja o zakresie działalności MOPS w Dębicy w postaci tekstu łatwego do czytania ETR oraz nagranie w polskim języku migowym PJM w postaci pliku wideo.
  6. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy funkcjonuje od 2008 roku Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Pracownik Wypożyczalni posługuje się językiem migowym i służy pomocą również w innych sytuacjach kiedy znajomość języka migowego jest potrzebna np. podczas wywiadu środowiskowego.

MOPS w Dębicy posiada również samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest placówką przyjazną osobom o specjalnych potrzebach.